Cjenik

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI  D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

Broj: 16/2019

Drenovci, 13. svibnja 2019. godine

 

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća Općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine (klasa: 022-01/16-01/184, urbroj: 2212/05-16-01), članku 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge (klasa: 022-01/17-1/147, urbroj: 2212/05-17-01), te članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (klasa: 022-12/17-1/793, urbroj: 2212/05-17-01) Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge donosi

 

ODLUKU

o Cjeniku za korištenje poslovnih prostora i usluga
Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o.

Članak 1.

Proizvodna djelatnost

Sat najma Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                                  80,00 HRK
(EPP) br. 1 za preradu proizvoda od brašna

Dnevni najam Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                        1.440,00 HRK
(EPP) br. 1 za preradu proizvoda od brašna

Sat najma Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                                 80,00 HRK
(EPP) br. 2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća

Dnevni najam Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                       1.440,00 HRK
(EPP) br. 2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća

Mjesečni najam Inkubacijsko proizvodnog prostora (pogona)                                         10,00 HRK / m2

 


 

Članak 2.

Najam linije za proizvodnju

Sat najma linije za proizvodnju tjestenine (EPP br. 1 + A3 PP1)                                            45,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju tjestenine (EPP br. 1 + A3 PP1)                                     810,00 HRK

Sat najma linije za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača (EPP br. 1)                                40,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača (EPP br. 1)                         720,00 HRK

Sat najma linije za proizvodnju soka (EPP br. 2)                                                                 40,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju soka (EPP br. 2)                                                          720,00 HRK

Sat najma linije za proizvodnju džema/pekmeza (EPP br. 2 + A3 PP1)                                  45,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju džema/pekmeza (EPP br. 2 + A3 PP1)                           810,00 HRK

Sat najma linije za sušenje/destilaciju (A3 PP1)                                                                  40,00 HRK

Dnevni najam linije za sušenje/destilaciju (A3 PP1)                                                           720,00 HRK

 

Kod korištenja linije za proizvodnju utvrđuje se dodatna naknada za korištenje dodatne opreme, koja iznosi jednokratno po danu 20,00 HRK.

Dodatnom opremom se smatra sva manja i mobilna oprema na raspolaganju za rad u proizvodnji, a koja nije navedena u niti jednoj liniji za proizvodnju.

 

Članak 3.

Uslužna djelatnost

Mjesečni najam inkubacijski opremljenog uredskog prostora (20,00 m2)                     20,00 HRK / m2

Mjesečni najam inkubacijski ne opremljenog uredskog prostora (20,00 m2)                15,00 HRK / m2

 

Članak 4.

Ostale usluge

Sat najma konferencijske dvorane (50 sjedećih mjesta)                                                   80,00 HRK

Dnevni najam konferencijske dvorane (50 sjedećih mjesta)                                            550,00 HRK

Sat najma učionice za praktičnu nastavu (30 sjedećih mjesta)                                          40,00 HRK

Dnevni najam učionice za praktičnu nastavu (30 sjedećih mjesta)                                   250,00 HRK

Sat najma štanda                                                                                                        20,00 HRK

Dnevni najam štanda                                                                                                 240,00 HRK

 


 

Članak 5.

Vrijeme korištenja definirano je vremenom početka i završetka korištenja sve opreme, a uvijek se koristi cijela vrijednost. Najmanje vrijeme korištenja je 1 (jedan) sat, dok u slučaju ne iskorištenja punog sata vrijednost se zaokružuje na puni sat samo ako je korištenje bilo najmanje 30 (trideset) minuta.

Cijene navedene u ovoj Odluci su izražene bez PDV-a.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopuni Cjenika najma prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (broj: 46/2017) od 27. prosinca 2017. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni najma štandova (broj: 14/2019) od 24. travnja 2019. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku najma opreme (strojeva, uređaja) (broj: 18/2018) od 1. kolovoza 2018. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uspostavi Virtualnog inkubatora (broj: 03/2018) od 30. siječnja 2018. godine.

 

Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.

 

ODLUKU O CJENIKU MOŽETE PREUZETI OVDJE


 


POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI  D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

Broj: 3/2020

Drenovci, 21. veljače 2020. godine

 

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća Općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine (klasa: 022-01/16-01/184, urbroj: 2212/05-16-01), članku 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge (klasa: 022-01/17-1/147, urbroj: 2212/05-17-01), te članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (klasa: 022-12/17-1/793, urbroj: 2212/05-17-01) Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge donosi

 

ODLUKU

o Cjeniku i pružanju usluge vođenja knjigovodstvene evidencije za neprofitne organizacije

Članak 1.

Načelo dvojnog ili jednostavnog knjigovodstva (kategorije)

I. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 0,00 do 5.000,00 HRK)                                 400,00 HRK

II.(prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 5.000,01 do 10.000,00 HRK)                         800,00 HRK

III. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 10.000,01 do 15.000,00 HRK)                  1.200,00 HRK

IV. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 15.000,01 do 20.000,00 HRK)                  1.600,00 HRK

V. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 20.000,01 do 25.000,00 HRK)                   2.000,00 HRK

VI.(prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 25.000,01 do 30.000,00 HRK)                   2.400,00 HRK

VII. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 30.000,01 do 35.000,00 HRK)                 2.800,00 HRK

VIII. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 35.000,01 do 40.000,00 HRK)                3.200,00 HRK

IX. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 40.000,01 do 45.000,00 HRK)                   3.600,00 HRK

X. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 45.000,01 do 50.000,00 HRK)                    4.000,00 HRK

XI. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini od 55.000,01 do 60.000,00 HRK)                   4.400,00 HRK

XII. (prihodi u prethodnoj financijskoj godini 60.000,01 HRK i više)                                  4.800,00 HRK

 

Članak 2.

Cijene navedene u ovoj Odluci su izražene bez PDV-a.

Prihodi koji u prethodnoj financijskoj godini nisu postojani računaju se kao prihodi 0,00 HRK.

Primici za koje se ne ostvaruje financijska korist (npr. pogrešne uplate i povrat), mogu se zahtjevom tražiti da budu izuzeće kod izračuna ukupnih prihoda za kategorije iz čl.1.


 

Članak 3.

Načelo dvojnog knjigovodstva obuhvaća izradu poslovnih knjiga:

  • dnevnik - knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka
  • glavna knjiga - sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima
  • pomoćne knjige - analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja koji su u glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja (dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe), financijske imovine i obveza, zatim knjigu (dnevnik) blagajni, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija, evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila, knjigu izlaznih računa, knjigu ulaznih računa te ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama)

Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije ne moraju se voditi ako neprofitna organizacija izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

 

Članak 4.

Načelo jednostavnog knjigovodstva obuhvaća izradu poslovnih knjiga:

  • knjigu blagajne
  • knjigu primitaka i izdataka – kronološkim redoslijedom iskazuju se primici i izdaci temeljem primljenih uplata i obavljenih isplata, uključujući i obračunska plaćanja, koji se odnose na poslovnu godinu
  • knjigu ulaznih računa – iskazuju se kronološkim redoslijedom podaci o svim primljenim računima dobavljača u poslovnoj godini, bez obzira na način plaćanja (npr. plaćanje sa žiro računa, gotovinska plaćanja, obračunska plaćanja i dr.)
  • knjigu izlaznih računa - iskazuju se kronološkim redoslijedom podaci o svim izdanim računima kupcima u poslovnoj godini, bez obzira na način naplate računa (npr. naplate na žiro račun, gotovinske naplate, obračunska plaćanja i dr.)
  • popis dugotrajne nefinancijske imovine – obuhvaća: neproizvedenu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (zemljišta, patenti, licence i ostalo), proizvedenu dugotrajnu imovinu (građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene predmete, višegodišnje nasade i osnovno stado, ulaganja u računalne programe i ostalo), plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti i sitni inventar.

 

Članak 5.

Cijene se odnose na jednokratnu uslugu koja obuhvaća sve aktivnosti za izvještajnu godinu (godišnji financijski izvještaj, te prema potrebi izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava).

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.

ODLUKU O CJENIKU MOŽETE PREUZETI OVDJE